ទស្សនកិច្ចទីផ្សារឆ្នាំ 2018

ទស្សនកិច្ចទីផ្សារវៀតណាម 2018,09

IMG_9138
IMG_9236
IMG_9151
IMG_91451
IMG_9368
IMG_9209
IMG_9206
IMG_9707
IMG_9124

ប្រទេសរុស្ស៊ីទីផ្សារទស្សនកិច្ច 2018,04

018092911035
67567
018092911