វប្បធម៍របស់យើង

វប្បធម៍សហគ្រាស

ទីក្រុងធានជី Xinyue ឧស្សាហកម្មនិង Trand Co. , Ltd ។

KT1

តម្លៃ​ស្នូល

 សុចរិតភាពដោយក្ដីស្រឡាញ់, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការប្រគល់ខ្លួនជូនបង្កើតថ្មីដោយមានសេចក្តីប្រាថ្នា

KT2

បេសកកម្ម

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការដែកឧស្សាហកម្មដើម្បីតំណាងឱ្យផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន

KT3

អង្គការទស្សនៈ

កសាងពិភពលោកដែលបានបម្រើពិភពលោក