កន្លែង

3LPE ថ្នាំកូតដែកបំពង់

សិក្ខាសាលា Coupler រន្ទា

019093057
9092754

SSAW / SAWH ដែកបំពង់

បំពង់ SSAW / SAWH ដែក  ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត 

443
019101915

មីន / HFW ដែកបំពង់

ម៉ាស៊ីនបំពង់ធ្វើតេស្តមីន / HFW ដែក

104657
000
66

គ្មានថ្នេរដែកបំពង់

គ្មានថ្នេរដែកបំពង់  ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត

135850
9141104
34

LSAW ដែកបំពង់

LSAW ដែកបំពង់ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត

1019143339

បន្ទប់មេកានិច

34

ការធ្វើតេស្ត dwt 50000J

RH

មីក្រូទស្សន៍ metallurgical

555