നമ്മുടെ സംസ്കാരം

എന്റർപ്രൈസ് സംസ്കാരം

ടിയാംജിന് ക്സിംയുഎ വ്യവസായവും ത്രംദ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

ക്ത്൧

കോർ മൂല്യങ്ങൾ

 സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്നൊവേഷൻ കൂടെ സ്നേഹം, സഹകരണത്തോടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി

ക്ത്൨

ദൗത്യം

, സ്റ്റീൽ വ്യവസായം പ്രമോട്ട് നിർമ്മിച്ചത്-ഇൻ-ചൈന പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ചെയ്യുക

ക്ത്൩

കാഴ്ച

, പടുത്തുയർത്തുക ഗ്ലോബ് ആരാധിക്കുക