സൗകര്യം

൩ല്പെ പൊതിഞ്ഞ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

ചട്ടക്കൂട് ചൊഉപ്ലെര് വർക്ക്ഷോപ്പ്

019093057
9092754

ല് / സവ്ഹ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

ല് / സവ്ഹ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്  ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ 

443
019101915

ന്യട്രോൺ / ഹ്ഫ്വ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

ന്യട്രോൺ / ഹ്ഫ്വ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് മെഷീൻ

104657
000
66

അനന്തമായ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

അനന്തമായ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്  ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം

135850
9141104
34

ല്സവ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്

ല്സവ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം

1019143339

മെക്കാനിക്സ് ലാബ്

34

൫൦൦൦൦ജ് ദ്വ്ത് ടെസ്റ്റ്

RH

മെറ്റാലുര്ജികല് മൈക്രോസ്കോപ്പ്

555