بازار موندنه په سفر کې د 2018 کال

د ویتنام د بازار سفر 2018،09

IMG_9138
IMG_9236
IMG_9151
IMG_91451
IMG_9368
IMG_9209
IMG_9206
IMG_9707
IMG_9124

د روسیې د بازار سفر 2018،04

018092911035
67567
018092911