اسانتیا

3LPE پرزی په فولادو نل

Scaffolding Coupler ورکشاپ

019093057
9092754

SSAW / SAWH فولادو نل

SSAW / SAWH فولادو نل  ازموینې د سامان د 

443
019101915

ناچاوده / HFW فولادو نل

ناچاوده / HFW فولادو نل ټیسټ ماشین

104657
000
66

درزه فولادو نل

درزه فولادو نل  ازموینې د سامان د

135850
9141104
34

LSAW فولادو نل

LSAW فولادو نل ازموینې د سامان د

1019143339

د میخانیک لابراتوارو

34

50000J DWT ټیسټ

RH

متالورژي مايکروسکوپ

555