පහසුකම්

3LPE ඒවා ආෙල්ප වානේ පයිප්ප

පලංචි Coupler වැඩමුළුව

019093057
9092754

SSAW / SAWH වානේ පයිප්ප

SSAW / SAWH වානේ පයිප්ප  ටෙස්ට් උපකරණ 

443
019101915

ERW / HFW වානේ පයිප්ප

ERW / HFW වානේ පයිප්ප ටෙස්ට් යන්ත්රය

104657
000
66

සීමා මායිම් රහිත වානේ නළ

සීමා මායිම් රහිත වානේ නළ  ටෙස්ට් උපකරණ

135850
9141104
34

LSAW වානේ පයිප්ප

LSAW වානේ පයිප්ප ටෙස්ට් උපකරණ

1019143339

යාන්ත්ර විද්යාව විද්යාගාරය

34

50000J DWT ටෙස්ට්

ප්රජනක සෞඛ්යය

ලෝහ විද්යාත්මක අන්වීක්ෂයක

555